Algemene voorwaarden

 

Toegang tot het festival

Toegang tot het festival terrein is enkel mogelijk met een geldig toegangsbewijs.
Hierop wordt streng gecontroleerd.

Toegangsbewijs is ter plekke te verkrijgen aan de kassa.

 

Aansprakelijkheid bij verlies, verwondingen of diefstal

Coverfest is niet aansprakelijk voor mogelijk verlies, diefstal noch verwondingen.
Wanneer u ontdekt slachtoffer te zijn van diefstal, gelieve zo snel mogelijk hiervan aangifte bij de politie te doen.
Oordopjes worden voor iedereen voorzien aan de inkom van het festival, het dragen hiervan wordt niet gecontroleerd.
Gelieve rekening te houden met je gehoor.

 

 

Drugs en alcohol gebruik

Aan de bar is het mogelijk om alcohol te verkrijgen (+16 jaar), op de leeftijd wordt streng gecontroleerd.
Indien u niet over de legale leeftijd beschikt om alcohol te drinken (+16 jaar) dan wordt de aankoop hiervan niet toegestaan.
Overmatig gebruik kan ertoe leiden dat de toegang tot het festival evenement wordt ontzegt zonder herroeping hierop.
Drugs worden niet toegestaan op het evenement, wanneer u hierop wordt betrapt wordt er klacht neergelegd bij de politie en wordt de toegang tot het evenement onmiddellijk ontzegt.

 

Eigen drank en voedsel

Het is verboden om eigen drank en voedsel mee te brengen.
Wanneer u hierop betrapt wordt, wordt dit in beslag genomen zonder de mogelijkheid om dit terug te krijgen.
Bij het uitdelen van eigen drank en voedsel, wordt de toegang tot het evenement ontzegt en zonder herroeping hierop.

 

Huisregels

Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels en de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, in ieder geval als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te verwijderen.

Voorts zijn de volgende zaken niet toegestaan op het festival: etenswaren, glaswerk, plastic flessen , bidons, blik, huisdieren, (klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objecten, paraplu’s en parasols, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur. Of sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie. De organisatie zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd.

Roken is niet toegestaan in het gebouw, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.

Het is niet toegestaan om tijdens het evenement (huis)dieren mee te nemen. Het is voorts niet toegestaan om: te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigende uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden.

 

Privacy en persoonsgegevens

Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd, zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Daarnaast kunnen door T-Live en geselecteerde mediapartners audio-, en/of audiovisuele opnamen maken ten behoeve van concertregistraties en/of promotie van het Evenement.

Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. De overdracht ziet toe op alle mogelijke bestaande en toekomstige vormen van exploitatie van voornoemde opnamen. Indien om enige reden het hier bepaalde niet tot gevolg heeft dat voornoemde rechten aan de organisatie worden overgedragen, zal de bezoeker onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan overdracht door middel van het invullen en ondertekenen van een daartoe bestemd document. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

Ten behoeve van  de veiligheid van de Bezoeker en de beveiliging van personen, gebouwen en terreinen, vindt cameratoezicht plaats. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan overheidsinstanties, waaronder mede begrepen politie en justitie.

 

Slotbepalingen

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de organisatie ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden uitsluitend aan de bevoegde rechter in Brecht voorgelegd.